Logo-3

مسابقات شطرنج انتخابی اداره کل دارایی استان کرمان با همکاری هیئت شطرنج کرمان

مسابقات شطرنج انتخابی اداره کل دارایی استان کرمان با همکاری هیئت شطرنج کرمان در تاریخ ۱۲ تیر ماه با سرداوری امیرحسین ایلاقی، برگزار گردید.
در بخش آقایان، سامان گنجه ای و در بخش بانوان فرزانه مرتضی زاده به عنوان نمایندگان استان کرمان انتخاب و به مسابقات منطقه ای راه یافتند.

♦️روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان