Logo-3

گروهی سرپرست هیئت شطرنج فاریاب

میثم گروهی، طی حکمی از سمت مسعود رشیدی به ریاست هیئت شطرنج شهرستان فاریاب منصوب گردید.