Logo-3

کرمان در مسیر توسعه شطرنج….

طرح آموزش رایگان شطرنج در پارکهای سطح شهر، آغاز گردید.