Logo-3

هیئت شطرنج شهرستان جیرفت با همکاری هیئت شطرنج استان کرمان برگزار می کند: