Logo-3

مسعود رشیدی سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون شطرنج ایران شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، مهندس مسعود رشیدی با حکم دکتر حسن تامینی ریاست فدراسیون شطرنج به سمت سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون شطرنج منصوب شد.

نگاه اقتصادی در تمام جایگاه ها میتواند تاثیر بزرگی بر ارتقا و رشد آن مجموعه داشته باشد که امید است با توجه به تجربه، تعهد و عملکرد آقای مسعود رشیدی آینده ی پرباری برای فدراسیون شطرنج رقم بخورد.

https://www.ircf.ir/

روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان