Logo-3

مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان

🔸مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان در بخش بانوان دوشنبه ۲۲ آبان ماه در محل هیئت شطرنج کرمان برگزار گردید.
در پایان ۵ دور رقابت، نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند.
۱-فاطمه منظری
۲-اعظم موسوی
۳-فاطمه جعفری