Logo-3

مسئول کمیته شطرنج روستایی و عشایری هیئت شطرنج استان کرمان منصوب شد:

با توجه به فعالیت های ارزنده ی جناب آقای عبدالرضا اکبری پور در حیطه ی شطرنج روستایی و عشایری، طی حکمی از طرف مسعود رشیدی رئیس هیئت شطرنج استان کرمان، ایشان به عنوان رئیس کمیته ی شطرنج روستایی و عشایری استان کرمان، منصوب گردید.

با آرزوی موفقیت برای ایشان🌺🍃