Logo-3

سرپرست هیئت شطرنج شهرستان سیرجان منصوب شد:

طی حکمی از طرف مسعود رشیدی رئیس هیئت شطرنج استان کرمان، حمید عزت آبادی پور، به عنوان سرپرست هییت شهرستان سیرجان منصوب گردید.

با آرزوی موفقیت برای ایشان🌺🍃