Logo-3

خرسند رئیس هیئت شطرنج شهرستان کرمان

محمود خرسند، طی حکمی از سمت مسعود رشیدی به ریاست هیئت شطرنج شهرستان کرمان منصوب گردید.