Logo-3

حسینخانی به سمت رئیس کمیته ی باشگاه های استان کرمان منصوب گردید

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان کرمان، طی حکمی از سمت مسعود رشیدی، مجتبی حسینخانی (با مدرک مربیگری FI) به سمت رئیس کمیته ی باشگاه های استان کرمان منصوب گردید.