Logo-3

جهانی سرپرست هیئت شطرنج شهرستان بم

سعید جهانی، طی حکمی از سمت مسعود رشیدی، بعنوان سرپرست هیئت شطرنج شهرستان بم منصوب گردید.