Logo-3

انصاری رئیس هیئت شطرنج شهربابک

جواد انصاری، روز طی حکمی از سمت مسعود رشیدی به ریاست هیئت شطرنج شهرستان شهربابک منصوب گردید.